OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ NEBO ODBORNOU PRAXI

Ucházíte-li se o zaměstnání, odbornou praxi, stáž apod. u společností patřících do skupiny MEDICEM (dále „skupina MEDICEM“), níže naleznete informace o tom, jak budeme nakládat s Vašimi osobními údaji, které jsme si od Vás v této souvislosti vyžádali či získali (dále „údaje“). Zaručujeme, že s Vašimi údaji bude nakládáno s řádnou péčí a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dalšími účinnými národními předpisy a zákony.

Vaše údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům. Správcem Vašich údajů bude vždy ta společnost skupiny MEDICEM, která výběrové řízení pro danou pozici zadává, vlastní zpracování však může provádět i jiná společnost skupiny MEDICEM. Aktuální seznam členů skupiny MEDICEM včetně kontaktních informací jednotlivých společností skupiny MEDICEM naleznete zde. Údaje budeme zpracovávat různými způsoby, vždy však jen v míře nezbytně nutné pro daný účel. Nebudeme provádět automatické zpracovávání, profilování či jiné obdobné způsoby zpracování ani nebudeme zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů.

Skupina MEDICEM přijala a trvale udržuje potřebná organizační a technická opatření k zabezpečení Vašich údajů a ochraně Vašeho soukromí. K Vašim údajům budou mít přístup pouze vybraní příjemci, pracovníci personalistiky a řízení lidských zdrojů a vedoucí pracovníci. Údaje budou zabezpečeny proti ztrátě, zneužití, nahodilému či neoprávněnému přístupu třetích osob bez ohledu na to, v jaké podobě jsou uchovávány.

Kromě údajů získaných přímo od Vás můžeme zpracovávat údaje i další informace, které jsme shromáždili ve skupině MEDICEM, jakož i veřejné údaje či údaje od třetích stran. V takovém případě budeme vždy respektovat omezení daná aplikovatelnými právními předpisy. Zpravidla tedy zpracováváme:

Vaše údaje budou zpracovávány a sdíleny ve skupině MEDICEM na základě:

Budete-li chtít uplatnit Vaše práva (viz níže) či budete mít jakékoliv dotazy ohledně toho, jak jsou Vaše osobní údaje sbírány a používány, neváhejte se obrátit: (i) na kontakt uvedený pro dané náborové řízení (byl-li Vám již sdělen), a/nebo (ii) na kontakt uvedený pro tyto účely na internetových stránkách jednotlivých společností skupiny MEDICEM (má-li je daná společnost zřízeny), a/nebo (iii) přímo na e‑mailovou adresu gdpr@medicem.com.