Zásady protikorupčního jednání

1. Skupina KKCG zcela odmítá jakoukoli formu korupce. Od svých zaměstnanců, vedoucích pracovníků, obchodních partnerů i zákazníků Skupina KKCG očekává, že budou v rámci své obchodní činnosti vždy jednat eticky a že budou v každém ohledu vystupovat čestně, bezúhonně a korektně. Plně si totiž uvědomujeme škodlivost důsledků, které by korupční jednání mohlo mít na naši obchodní činnost, naše zaměstnance i na komunity, v nichž působíme.

2. Skupina KKCG vždy jedná v souladu s právními předpisy zemí, v nichž podniká. Je důležité, abychom neporušovali žádné platné právní předpisy ani mezinárodní dohody a abychom nebyli vnímáni jako firma, která jakékoli platné právní předpisy či mezinárodní dohody porušuje. 

3. Většina forem korupce představuje v zemích, v nichž podnikáme, trestný čin. Ve většině těchto zemí mohou být fyzické osoby, které nabídnou či přijmou jakýkoli úplatek, odsouzeny k dlouhým trestům odnětí svobody. Mnoho zemí již zavedlo předpisy stanovující, že přijímání či nabízení úplatků ze strany jejich občanů představuje trestný čin, a to i v případě, že se tak děje na zahraničním území. V mnoha zemích mohou být rovněž za protiprávní jednání stíháni jak jednotliví zaměstnanci či vedoucí pracovníci, tak i celé společnosti v rámci Skupiny KKCG.

4. Jakékoli případné podezření či obvinění z korupčního jednání by mělo za následek zásadní poškození naší pověsti, významné narušení naší obchodní činnosti a nutnost vynaložení značných nákladů na právní poradenství i jiných finančních nákladů na řešení jakéhokoli takového podezření či obvinění. 

5. Skupina KKCG zcela zakazuje: 

a) poskytování úplatků jakýmkoli osobám, 

b) přijímání úplatků od jakýchkoli osob, 

c) jakékoli formy náznaku či návrhu možnosti nabídnutí či přijetí úplatku, žádosti o úplatek, nabízení či zprostředkovávání úplatků či jakékoli jiné nakládání s úplatky nebo 

d) využívání jiných osob k čemukoli z výše uvedeného. 

6. Stručně řečeno, úplatek představuje cokoli, co je jakékoli osobě poskytnuto se záměrem přimět ji ke zneužití její funkce či k jinému protiprávnímu jednání nebo tuto osobu za příslušné zneužití funkce či jiné protiprávní jednání odměnit. 

7. Úplatek může mít jakoukoli formu: může být poskytnut v podobě hotovosti, bankovního převodu finančních prostředků, fyzického zboží, různých projevů pohostinnosti, nabídky cestovních příležitostí, poskytnutí určitých služeb, příspěvků na politické či dobročinné účely nebo nabídky zaměstnání. Formu úplatku může přestavovat například úhrada nákladů na dovolenou jakékoli osoby. 

8. Nezáleží na tom, zda osoba, která zneužívá své funkce či jinak protiprávně jedná, je zároveň osobou, která úplatek přijímá. Příkladem může být situace, kdy je výměnou za zneužití funkce či jiné protiprávní jednání nabídnuto zaměstnání příbuznému takové osoby – i takové jednání představuje úplatek a je zakázáno. 

9. Nezáleží ani na tom, zda je osobou, která úplatek přijímá, státní úředník. Jakákoli forma korupce je zakázána rovněž v případě osob působících v soukromé sféře podnikání. 

10. Dále nezáleží na tom, zda je osoba, která úplatek přijímá, odměňována za plnění svých běžných pracovních povinností (tzv. platby za účelem rychlého vyřízení žádosti či platby k usnadnění jednání). Tyto platby jsou podle místních právních předpisů téměř bez výjimky protiprávní a ze strany Skupiny KKCG jsou zakázány. 

11. Společnosti Skupiny KKCG poskytují příspěvky na politické a dobročinné účely pouze v případě, že jejich poskytnutí bylo řádně schváleno. Více informací o tomto tématu naleznete v interních zásadách Skupiny KKCG s názvem Zásady pro poskytování příspěvků na dobročinné účely a Zásady pro poskytování příspěvků na politické účely. 

12. Poskytování darů, jiných projevů pohostinnosti a cestovních příležitostí osobám, které nejsou zaměstnanci společnosti, a přijímání téhož od jiných osob může být někdy běžnou součástí standardních obchodních vztahů. Je však třeba dbát na to, aby takové dary, projevy pohostinnosti či cestovní příležitosti nebyly nepřiměřené a aby nevedly k dojmu, že se podílíme na jakémkoli korupčním jednání. Bez předchozího schválení ze strany vedoucího právního oddělení nebo pracovníka oddělení compliance příslušné společnosti Skupiny KKCG nikdy neposkytujeme dary, projevy pohostinnosti ani cestovní příležitosti státním úředníkům. Více informací o tomto tématu naleznete v interních zásadách skupiny KKCG s názvem Zásady pro poskytování a přijímání darů a jiných projevů pohostinnosti. 

13. Žádné třetí osoby, které se jakýmkoli způsobem podílejí na našem podnikání (včetně partnerů v rámci společného podniku, subdodavatelů, dodavatelů a obchodních zástupců), se nesmějí našim jménem účastnit žádného korupčního jednání. Skupina KKCG provede přiměřenou due diligence prověrku každé třetí osoby dříve, než s ní naváže příslušnou spolupráci: více informací o tomto tématu naleznete v interních zásadách Skupiny KKCG s názvem Zásady spolupráce s obchodními zástupci, zprostředkovateli a partnery v rámci společných podniků. 

14. Postupy proti korupci budou začleněny do všech činností souvisejících s realizací fúzí a akvizic, včetně tzv. deal developmentu, provádění due diligence prověrek, realizace samotné akvizice i postakvizičních integračních fází. 

15. Zaměstnanci či vedoucí pracovníci, kteří se domnívají, že v souvislosti se Skupinou KKCG dochází k jakémukoli korupčnímu jednání, jsou povinni o této skutečnosti neprodleně informovat svého liniového manažera, vedoucího právního oddělení či pracovníka oddělení compliance příslušné společnosti Skupiny KKCG nebo ředitele právního oddělení či ředitele oddělení compliance Skupiny KKCG nebo zaslat emailovou zprávu s popisem příslušného podezření na adresu compliance@kkcg.com. Lze rovněž využít anonymních kanálů pro oznamování podezření z možného protiprávního jednání uvedených v Zásadách pro oznamování podezření z možného protiprávního jednání Skupiny KKCG. V Zásadách pro oznamování podezření z možného protiprávního jednání je rovněž vysvětleno, jakým způsobem Skupina KKCG tato podezření řeší.

16. Skupina KKCG poskytne svým zaměstnancům a vedoucím pracovníkům školení ohledně protikorupčních postupů na základě posouzení příslušných rizik. Bude rovněž pravidelně podporovat povědomí zaměstnanců i členů statutárního orgánu o těchto zásadách a o významu protikorupčních postupů. 

17. Tyto zásady platí pro všechny společnosti Skupiny KKCG. Všichni zaměstnanci i vedoucí pracovníci společností Skupiny KKCG jsou povinni tyto zásady dodržovat. Porušení těchto zásad může mít za následek uložení kárných opatření. Konkrétní požadavky vyplývající z příslušných předpisů týkajících se předcházení korupci se mohou v jednotlivých zemích, v nichž Skupina KKCG působí, lišit. Je proto důležité, abyste si rovněž prostudovali příslušné interní zásady platné v rámci vaší konkrétní společnosti Skupiny KKCG a abyste vždy postupovali v souladu s příslušnými regulatorními požadavky platnými ve vaší zemi. 

Pokud si nejste jisti, jak se v určité konkrétní situaci zachovat, nebo se domníváte, že v určité oblasti v souladu s hodnotami Skupiny KKCG nepostupujeme, prosím sdělte nám tuto skutečnost co nejdříve. Svůj dotaz můžete projednat se svým liniovým manažerem, s pracovníkem oddělení compliance nebo s vedoucím právního oddělení příslušné společnosti Skupiny KKCG. Můžete se obrátit i na ředitele oddělení compliance nebo ředitele právního oddělení Skupiny KKCG. Dále nás můžete nás kontaktovat e-mailem, a to na adrese compliance@kkcg.com.